VERSENYSZABÁLYZAT & ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

VERSENYSZABÁLYZAT

"GAZGÁLKODJ ÖKOSAN"

Ökopatika csoport közösségi versenyBevezető

Az "Ökopatika közösségi versenyben" gyógyszertári közösségek vehetnek részt. A verseny célja a gyógyszertárak környezeti és energiahasználati tudatosságának fejlesztése. A versenyt a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, továbbá a CauseArt Kft. és a Hungaropharma Zrt. (továbbiakban "Szervezők") bonyolítják le.

A verseny 2021. október 1-től 2022. március 31-ig tart. A verseny során energiamegtakarítással, zöld életmóddal kapcsolatos, hat (6) darab különböző kihívás/feladat és a hozzájuk tartozó tippek kerülnek kiírásra, illetve megosztásra az "Ökopatika" Zárt Facebook csoportban (https://www.facebook.com/groups/2857169874509897) és az Ökopatika honlapon (https://www.okopatika.hu), amit bármelyik gyógyszertári közösség vállalhat, teljesíthet. A 6 kihívás során a legtöbb pontot összegyűjtött gyógyszertári közösségek nyereményben részesülnek.

A nyeremények készpénzre nem válthatóak át. A nyeremények átadása a nyertesek számára az "Ökopatika közösségi verseny" befejezte után történik 2022 tavaszán.

A legjobb beküldött feladatmegoldásokat kihívásonként közzétesszük az "Ökopatika" Facebook oldalán.

Az "Ökopatika közösségi versenyt" és a kihívásokat a Facebook semmilyen módon nem támogatja, és nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében.

A kihívásban résztvevők adatait a Szervezők az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően bizalmasan kezelik, azokat csak törvényi rendelkezésre vagy az érintett engedélye alapján adhatják át.

1. Regisztráció

1.1 A versenyben a Hungaropharma Zrt.-vel kapcsolatban álló gyógyszertárak (továbbiakban "Gyógyszertárak", "Résztvevő") vehetnek részt, ahol jelen esetben a Gyógyszertár az egy gyógyszertárban dolgozó személyek együttesét jelenti.

1.2 Az "Ökopatika közösségi versenyben" való részvételhez a Gyógyszertárakat egy online felületen (https://www.okopatika.hu/regisztracios-lap/) regisztrálni kell. A regisztrációval a Résztvevő kinyilvánítja az "Ökopatika közösségi versenyben" való részvételi szándékát, illetve azt, hogy jelen szabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot a regisztráció időpontja szerinti tartalommal, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A regisztráció során az online formanyomtatványban igényelt adatokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A regisztrációnál az adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval egyidejűleg a Résztvevő büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és a regisztráció során saját személyes adatok kerültek megadásra.

1.4 A regisztráció célja a beazonosíthatóság (gyógyszertári közösség alap adatai: gyógyszertár neve és címe, patika kódja, a jelentkező közösség képviselője/képviselői, a képviselők elérhetősége). A teljes regisztrációhoz szükség van egy e-mail-címre, mely a kihívás során a Gyógyszertárakkal való kommunikációt szolgálja. A Résztvevő által megadott adatokat a Szervezők az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik és használják fel, külső személynek vagy szervezetnek nem adják tovább.

1.5 A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változását az "Ökopatika" közösségi verseny Szervezői részére bejelenti. A Résztvevő az általa megadott adatok helyességéért felelősséggel tartozik, és vállalja, hogy a változások bejelentését haladéktalanul elvégezi. Ennek elmulasztása esetén az esetleges értesíthetetlenségért a Szervezők semmilyen felelősséggel nem tartoznak.

1.6 A regisztrációs online formanyomtatványon nem javítható adathibák vagy adatváltozások esetén az okopatika@hungaropharma.hu e-mail-címre kell értesítést küldeni.

1.7 A Résztvevő vállalja, hogy a fenti regisztrációs lap kitöltése mellett csatlakozik az "Ökopatika" zárt Facebook csoporthoz, ahol a feladatok kiírásai kerülnek megjelenítésre.

1.8 A Résztvevő mulasztásából eredő károkért - nem közölte haladéktalanul, hogy bejelentkezéshez használt e-mail-címével, jelszavával, illetve személyes adataival visszaéltek, vagy azt a Résztvevő hozzájárulásával illetéktelen személy használta - kizárólag a Résztvevő a felelős. Ha a Résztvevő felróható magatartása következtében harmadik személy nyer hozzáférést az "Ökopatika" zárt Facebook csoport szolgáltatásainak illetéktelen használatához, az a jelen Szabályzat megsértésének minősül. Ebben az esetben a Résztvevő a versenyből haladéktalanul kizárásra kerül, és köteles a Szabályzat megsértéséből származó valamennyi kárt megfizetni.

2. A résztvevők információkkal történő ellátása

2.1 A Szervezők, a Résztvevő információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartva, alkalmanként a versenyben való részvételhez szükséges (pl. feladatok, tippek), illetve a verseny alakulásával és egyéb a versennyel kapcsolatos információt (pl. kapcsolódó rendezvények) küldenek a Résztvevők számára.

2.2 A Résztvevő regisztrált e-mail-címéről az okopatika@hungaropharma.hu címre küldött üzenetével kérheti az információküldés leállítását.

2.3 A Résztvevő adatait a Szervezők az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően bizalmasan kezelik, azokat csak törvény rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatják át harmadik személy részére. Részletes információkért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot alább.

2.4 Az "Ökopatika" zárt Facebook csoportban utalások, illetve ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott olyan oldalakra, amelyeken a szervezőknek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra.

3. A verseny lebonyolítása

3.1 A verseny 2021. október 1-től 2022. március 31-ig tart. Bármely a Hungaropharma Zrt.-vel kapcsolatban álló regisztrált Gyógyszertár részt vehet a versenyben.

3.2 A versenyben a regisztrált Gyógyszertárak dolgozói közösségei versenyezhetnek.

3.3 A verseny során havonta egy, azaz összesen hat kihívás kerül meghirdetésre a www.okopatika.hu weboldalon, illetve az "Ökopatika" zárt Facebook csoportban, a közösségek ezen kihívások megoldásával versenyeznek. Nem elvárás, hogy a résztvevők minden kihívást teljesítsenek, azaz úgy is részt lehet venni a versenyben, hogyha csak bizonyos kihívásokat old meg egy közösség. Az egyes feladatokra vonatkozó szabályok a feladatokkal egy időben kerülnek publikálásra.

3.4 A kihívások tartalmához kapcsolódik majd a zárt Facebook csoportban a heti posztok (tippek) tartalma, ami a gyógyszertárak közösségeit támogatja a részvételben és a kihívások megvalósításban.

3.5 A kihívások külön-külön is értékelésre kerülnek, de a verseny végső eredménye a megoldott és beküldött kihívások során elért eredmények összege.

4. Az eredmények értékelése, nyeremények

4.1 A verseny eredményeit (feladatokra kapott pontszámok) egy a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége munkatársaiból választott, 2 tagból álló szakértői zsűri bírálja el, akik a Hungaropharma Zrt.-től függetlenül kerülnek kiválasztásra és gyakorolják tisztségüket.

4.2 A zsűri a Gyógyszertárak feladatmegoldásai alapján hirdet eredményt. Minden kihívás eredménye és az összesített eredmény is közzétételre kerül.

4.3 A versennyel kapcsolatos rendellenességet a verseny Résztvevője köteles az okopatika@hungaropharma.hu e-mail-címen haladéktalanul jelezni. A Szervezők kizárják a felelősségét a jelzési kötelezettség elmulasztásából származó károkért.

4.4 A nyeremények készpénzre nem válthatóak át.

4.5 A nyeremények átadása egyeztetéstől függően, a regisztrált nyertes Gyógyszertárak számára 2021 tavaszán történik meg.

4.6 A verseny során több mindent is jutalmaznak a szervezők:

 • Minden, a versenyt végig teljesítő Gyógyszertár oklevelet kap.
 • Az egyes kihívások nyertes közösségei 15.000 Ft értékű környezetbarát életmódhoz kapcsolódó ajándékokat kapnak.
 • A hat kihívás nyertes közössége egy 500.000 Ft értékű csapatépítő ajándékot kap.
 • A versenyben legjobban teljesítő 10 gyógyszertár részt vehet a Hungaropharma Zrt. 2021 őszén indult, a partner gyógyszertárak környezeti értékelését és fejlődését célzó Ökopatika audit pilot programjában, amelynek keretében az értékelésen megfelelt, és a környezettudatos működés mellett elkötelezett gyógyszertárak elnyerhetik az "Ökopatika" címet.

4.9 A Szervezők az ajándékok meghibásodásából származó károkért a magyar Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó szabályai szerint felelnek.

5. Magatartási szabályok

5.1 Az "Ökopatika" honlap és "Ökopatika" zárt Facebook csoport szolgáltatásainak használata kizárólag a jogszabályok és a Verseny Részvételi Feltételeinek, valamint az alábbi Magatartási szabályoknak a betartásával lehetséges.

5.2 A Szervezők a Magatartási szabályok olyan súlyú megszegése esetén, amely egyidejűleg jogsértést, szabálysértést, bűncselekményt - így jogosulatlan belépést, belépési jogosultság túllépését, vagy a szoftverbe történő egyéb módon történő jogosulatlan beavatkozással számítógépes csalást, vagy más személyes adatainak jogosulatlan felhasználásával személyes adatokkal való visszaélést - valósít meg, jogi úton kártérítést követelhet, valamint büntető feljelentéssel minden esetben fellép.

5.3 A Résztvevő nem terjeszthet, nem tehet letölthetővé vagy egyéb módon hozzáférhetővé (pl. linkek bemásolásával) olyan tartalmakat vagy nyilatkozatokat, amelyek mások jogait, szerzői vagy iparjogvédelmi jogokat sértik, vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköznek, különösen a jó ízlést sértik, sértő tartalmú, erőszak elkövetésére, gyűlöletre szítanak, vagy pornografikus tartalmat közölnek.

5.4 A Résztvevő felel a verseny során beküldött/átadott anyag tartalmáért. A felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag:

1. nem sért harmadik fél bármely szellemi alkotásához fűződő jogokat, az alkotás a Résztvevő szellemi terméke, illetve felhasználási joggal rendelkezik,
2. nem tartalmaz megtévesztő adatokat, olyan tartalmakat vagy nyilatkozatokat, melyek közzététele bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
3. nem tartalmaz hamis tényeket, nem tűntet fel hamis tényeket valós színben,
4. mások személyiségi jogait nem sérti,
5. nem tartalmaz üzleti titkot,
6. nem tartalmaz a 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó reklámot.

5.5 A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a verseny során beküldött/feltöltött/átadott anyagot - változtatás nélkül - a verseny reklámozásához, illetve a közhasznúsági jelentésében a projekt időtartama alatt felhasználják.

5.6 A Szervezők kizárják felelősségüket a külső linkek hozzáférhetővé tételéből eredő károkért; ezekért a cselekményekért a Résztvevő személyesen felelős.

5.7 A Résztvevő a törvényi szabályok mellett különösen a következő "Magatartási szabályok" betartásáért vállal feltétlen kötelezettséget:

 • az online-szolgáltatások nem használhatók más résztvevők vagy személyek zaklatására, mások fenyegetésére, megtévesztésére vagy megkárosítására;
 • a Résztvevő nem közölhet olyan adatokat, URL-t, nevet, címet, telefon-/fax-számot, vagy egyéb tartalmat, mely kereskedelmi célt vagy egyébként reklámcélt szolgál.

5.8 A Magatartási szabályok a Szervezők részéről bármikor kiegészíthetők és megváltoztathatók. Az "Ökopatika" zárt Facebook csoportba való belépés a Magatartási szabályok a belépés időpontjában érvényes formájában történő elfogadását jelenti.

5.9 A Magatartási szabályok megsértése a versenyből történő haladéktalan kizárást vonja maga után.

6. Üzleti használat és reklám

6.1 Az "Ökopatika" honlap és "Ökopatika" zárt Facebook csoport szolgáltatásainak üzleti célú használata tilos, ide értve a harmadik személy részére történő ellenérték fejében vagy akár e nélkül történő rendelkezésre bocsátást, szolgáltatás-nyújtást is.

7. Felelősség

7.1 Az "Ökopatika" honlap és "Ökopatika" zárt Facebook csoport szolgáltatásainak használata a jelen Részvételi feltételek megtartásával és ennek a keretén belül ingyenes.

7.2 A Résztvevő cselekményeiért és általa rendelkezésre bocsátott és közzétett tartalmakért vagy linkekért kizárólag a Résztvevő a felelős. A Szervezők a magyar jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják felelősségüket mindazon felmerülő kárért, amely a szövegek, a dokumentumok vagy programok használatából vagy nem használatából adódik, így különösen elmaradt nyereség, elveszett üzleti információk, üzlettől való elállás, vagy más, hasonló kár esetén.

7.3 A legmagasabb szintű gondosság mellett a publikációban előfordulhatnak pontatlanságok, így bármely, a projekttel kapcsolatosan közzétett információkat, az egyes publikációkat a szerkesztőség megváltoztathatja, és/vagy rövidítheti. A Szervezők mindezen elírásokért, változtatásokért, vagy rövidítésekért felelősséget nem vállalnak.

7.4 A Résztvevő a jelen Szabályzat megszegéséből vagy egyébként rendkívüli felmondásra okot adó cselekményéből származó károkért feltétlen helytállásra köteles. Ebben az esetben a Résztvevő a Szervezőket e felróható cselekményből eredő következmények miatti harmadik személlyel szembeni kötelezettségeiért való helytállásért felelősségének kizárása nélkül mentesíteni köteles.

8. A használat befejezése, felmondás

8.1 A verseny 2022. március 31-én ér véget.

8.2 A verseny befejezése után egy év elteltével a Résztvevő adatai anonimizálva lesznek és/vagy törlésre kerülnek, hacsak a Résztvevő másként nem nyilatkozik.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Részvételi feltételek megszegése esetén, vagy karbantartási okból szolgáltatásokat kikapcsoljon, szüneteltessen, vagy megszüntessen, egyes Résztvevők rendszerbe való belépését korlátozza, vagy ezt a rendszer és a Verseny biztonsága érdekében teljes egészében kizárja.

9.2 Jelen Szabályzat a jövőre nézve bármikor megváltoztatható, melyről a Szervezők a Résztvevőket e-mail-en értesítik.

9.3 A Magatartási szabályok változásáról a Résztvevők az oldalra való belépéssel egyidejűleg kötelesek meggyőződni és azok változását mindenkor figyelemmel kísérni.

9.4 Szerzői jogvédelem: A honlapon a Szervezők által elhelyezett dokumentumok, és/vagy programok, illetve a honlap tartalma és szerkezete a Szervezők szellemi tulajdonát képezik, és azok a szellemi alkotásokról, így különösen a szerzői jogról rendelkező jogszabályok védelme alatt állnak. A szerzői jogokra vonatkozó tájékoztató, valamint az egyéb kapcsolódó közlemények a kiküldött dokumentumok és/vagy programok elválaszthatatlan részét képezik, és nem távolíthatóak el. A Szervezők által közzétett egyes dokumentumok vagy programok további, a szerzői jogokra vonatkozó tájékoztatókat/közleményeket is tartalmazhatnak az adott dokumentumokkal és/vagy programokkal összefüggésben.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen dokumentum tartalmazza a HUNGAROPHARMA Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását az Ökopatika közösségi verseny résztvevői számára (a továbbiakban: Érintett), személyes adataik kezelésével kapcsolatban.


Elérhetőségeink:
Cím: 1061 Budapest, Király u. 12.

Tel: 06-1-327-6700

E-mail cím: adatvedelem@hungaropharma.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Adatkezelési esetkör megjelölése

Az Ökopatika közösségi versenyben való részvételi szándék kinyilvánítására szolgáló on-line felületen történő regisztrációval összefüggésben megvalósuló adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 6. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, hogy az Ökopatika közösségi versenyben részt venni szándékozó érintett részére az Adatkezelő a versenyben történő részvétel lehetőségét biztosítsa.

Kezelt adatok köre

Név, email cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama

Az Ökopatika közösségi verseny időtartama (2020. október 1. napjától 2021. március 31. napjáig) és azt követően további 6 hónap.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az alábbi partnereket:

 • CauseArt Platform Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Esztergomi utca 48.; Cg. 01-09-275972; 25452332-2-41);
 • Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A.; Cg. 01-02-0004972; 18013021-2-41)

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri!

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van ahhoz, hogy Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérje, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. szeptember hó 15. napjától érvényes.